jié zhì

截至


拼音jié zhì
注音ㄐ一ㄝˊ ㄓˋ

词性 介词


截至

词语解释

截至[ jié zhì ]

⒈  截止到某个时候。

报名日期截至本月底止。

close; by a specified time; up to;

国语辞典

截至[ jié zhì ]

⒈  到某一个时候即停止。

如:「报名日期截至本月底止。」

英语up to (a time)​, by (a time)​

德语bis, bis auf, bisher, bisherig (Adj)​

法语jusqu'à

分字解释


※ "截至"的意思解释、截至是什么意思由爱词组汉语词典查词提供。